Word中按Alt+数字法输入常见钢筋符号

来源:特殊符号大全 作者:站点默认 996 次查看

Word中按Alt+X法输入常见钢筋符号
输入e000后同时按下Alt+X,显示 
输入e001后同时按下Alt+X,显示 
输入e002后同时按下Alt+X,显示   
输入e003后同时按下Alt+X,显示   
输入e004后同时按下Alt+X,显示   
输入e005后同时按下Alt+X,显示   
输入e006后同时按下Alt+X,显示   
输入e007后同时按下Alt+X,显示   
输入e008后同时按下Alt+X,显示   
输入e009后同时按下Alt+X,显示   
输入e010后同时按下Alt+X,显示上标   
输入e011后同时按下Alt+X,显示上标   
输入e012后同时按下Alt+X,显示下标   
输入e013后同时按下Alt+X,显示下标   
输入e014后同时按下Alt+X,显示下标   
输入e015后同时按下Alt+X,显示 